آدرس مزون : زنجان - کوچه مشکی - چهارراه دوم - روبروی دبستان گنج دانش - مزون خاتون ترک

شماره تماس مزون :4254889

khatuntork@gmail.com : آدرس ایمیل